zppo_slider_100.jpg
zppo_slider_101.jpg
zppo_slider_102.jpg
zppo_slider_103.jpg
zppo_slider_104.jpg
zppo_slider_105.jpg
zppo_slider_107.jpg
zppo_slider_108.jpg
previous arrow
next arrow
Shadow
 
doradca szkolny
Szkolny Doradca Zawodowy
Barbara Kossak
 

Celem doradztwa zawodowego realizowanego w szkole jest przygotowanie uczniów do refleksyjnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz zawodu. Działania w zakresie doradztwa zawodowego  wspierają uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, uwzględniając ich zainteresowania, uzdolnienia, predyspozycje zawodowe oraz informacje na temat systemu edukacji i rynku pracy.

Doradztwo zawodowe realizowane w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu ukierunkowane jest na:

 • rozwijanie kompetencji karierowych ucznia,
 • wspieranie kompetencji doradczych nauczycieli i rodziców,
 • wykorzystywanie lokalnych zasobów dla wspierania procesów decyzyjnych ucznia w zakresie wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Głównym dokumentem regulującym działania doradcze w szkole jest Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, zawierający Program Realizacji Wewnątrszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. W dokumencie tym uwzględniono treści programowe zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie doradztwa zawodowego.

Treści doradcze realizowane są podczas zajęć wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, na godzinach wychowawczych, lekcjach przedmiotowych i w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

 • obowiązkowe zajęcia z doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII,
 • lekcje z wychowawcą,
 • doradztwo indywidualne (realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz indywidualne spotkania z doradcą zawodowym),
 • lekcje z doradcą zawodowym w klasach I-VI oraz w przedszkolu
 • spotkania z ekspertami i przedstawicielami zawodów,
 • wycieczki zawodoznawcze, udział w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych,
 • współpracę z instytucjami samorządowymi; poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Sandomierzu,
 • spotkania z rodzicami,
 • wsparcie doradcze dla nauczycieli
 • promocja działań z doradztwa na szkolnej stronie internetowej oraz szkolnym facebooku
 • formy wizualne-gazetka ścienna.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego realizowany jest przez całą społeczność szkolną: dyrekcję szkoły, nauczycieli, wychowawców, doradcę zawodowego,  pedagoga, uczniów, rodziców oraz inne osoby wspomagające proces doradczy szkoły.

Szkolny doradca zawodowy:

 • koordynuje działania doradcze realizowane przez szkołę;
 • wspiera nauczycieli w realizacji działań określonych w WSDZ;
 • opracowuje we współpracy z nauczycielami, pedagogiem szkolnym WSDZ;
 • prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego na terenie szkoły;
 • diagnozuje zapotrzebowanie uczniów na działania w zakresie doradztwa zawodowego.
 

 Wybrane strony dotyczące doradztwa zawodowego:

 

ulotka sz doradca zawodowy

Dzień Doradztwa Zawodowego w naszej szkole.

W dniu 1 marca 2024 roku odbył się w naszej szkole Dzień Doradztwa Zawodowego. W ramach wydarzenia rozdane zostały nagrody w gminnym konkursie plastyczno – fotograficznym „Moje pasje, moje hobby, mój sposób na nudę”, jak również odbyły się spotkania z gośćmi -  przedstawicielami ciekawych zawodów. Oprócz laureatów konkursu w Dniu Doradztwa udział wzięli uczniowie klas VI, VII oraz VIII Szkoły Podstawowej w Samborcu.

Konkurs, o którym informowaliśmy już na stronie szkoły, miał charakter gminny i organizowany był przez nauczycieli SP Samborzec – Pania Martę Majewską, Pania Monikę Stępień oraz Pania Barbarę Kossak. Jednym z głównych celów konkursu było zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu, ćwiczenie umiejętności planowania, zachęcanie do opowiadania o pasjach i zainteresowaniach.

Laureatami konkursu zostali:

Kategoria - klasy I-III

Miejsce pierwsze ex aequo: Róża Baska (SP Samborzec) Adam Akuszewski (SP Skotniki)

Miejsce drugie: Gabrysia Rybak (SP Samborzec)

Miejsce trzecie ex aequo: Dominik Durma ( SP Samborzec) Zuzia Grębowiec (SP Samborzec)

Wyróżnienie: Julia Smardz (SP Samborzec)

Kategoria - klasy IV- VIII

Miejsce pierwsze: Karolina Grębowiec ( SP Chobrzany)

Miejsce drugie: Michał Niezgoda (SP Samborzec)

Miejsce trzecie ex aequo: Natalia Zimoląg i Julia Nowaczek  (SP Chobrzany)

Wyróżnienie: Olga Szczudło (SP Samborzec).

Drugą część wydarzenia wypełniło spotkanie z absolwentami SP Samborzec, Panem Piotrem Matusakiem – ratownikiem medycznym oraz Panem Adamem Garnuszkiem, studentem Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale Budowa Maszyn i  Lotnictwo/ kierunek lotnictwo i kosmonautyka, specjalność pilotaż.

Panowie opowiadali o swoich ścieżkach edukacyjnych, specyfice pracy oraz studiów, a także ciekawych przypadkach z którymi spotkali się podczas pracy czy nauki. Goście odpowiadali również na liczne pytania uczniów oraz nauczycieli.