zppo_slider_100.jpg
zppo_slider_101.jpg
zppo_slider_102.jpg
zppo_slider_103.jpg
zppo_slider_104.jpg
zppo_slider_105.jpg
zppo_slider_107.jpg
zppo_slider_108.jpg
previous arrow
next arrow
Shadow

KONCEPCJA PRACY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH


Moje przedszkole to mój drugi dom,
bo stawia na Mnie,
na moje szczęśliwe dzieciństwo
i na mój wszechstronny rozwój.

Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż, a zapamiętam,
pomóż wziąć udział
a zrozumiem…
Konfucjusz

Wstęp

Wychowanie przedszkolne w Polsce ma długoletnią i piękną tradycję. W ostatnich latach zmienił się jednak obraz polskiego przedszkola. Jest to przede wszystkim placówka szeroko otwarta nie tylko dla dzieci, ale uwzględniająca także potrzeby i oczekiwania rodziców i środowiska.

Nowe podstawy programowe wynikające z reformy oświaty wyznaczają kierunki zmian wewnątrz przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego w zakresie treści, form aktywności oraz modernizacji metod i środków nauczania. Zmiany w treściach edukacyjnych i metodach pracy nauczycieli mają przyczynić się do zmian w relacjach dziecko – nauczyciel – rodzic. Współczesne przedszkole ma obowiązek organizować swoją działalność w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w kontakcie z rodzicami i środowiskiem społeczno - przyrodniczym. Edukacja przedszkolna ma być łącznikiem pomiędzy wychowaniem rodzinnym a nauczaniem szkolnym. Placówki przedszkolne muszą zapewnić opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworząc warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „dojrzałości szkolnej”.

Niezmiernie ważne jest też wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach społeczno – kulturowo – przyrodniczych.

Funkcjonowanie współczesnego przedszkola wymaga podejmowania wielu różnokierunkowych działań dotyczących zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych, organizacyjnych, finansowych oraz kontaktów i współpracy z rodzicami i środowiskiem w szerokim pojęciu tego słowa.

Zajęcia w grupach prowadzone są w oparciu o programy: Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego (aut. programu: Iwona Broda). Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw
naszych wychowanków. Pragniemy doskonalić jakość pracy naszych oddziałów przedszkolnych poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi.

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Szkoły oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku
z późniejszymi zmianami.

Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

O NASZYCH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

Nasze oddziały przedszkolne znajdują w budynku Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu usytuowanym w centrum gminy. Budynek ten przeznaczony jest tylko dla dzieci przedszkolnych i uczniów klasy I. Pozostali, starsi uczniowie uczęszczają do oddzielnego budynku, co jest atutem w pracy z małymi dziećmi. Obok naszego budynku znajduje się ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Staramy się, by nasza placówka była miejscem bezpiecznym, jak najbardziej przyjaznym dzieciom - optymalną przestrzenią, w której nasi podopieczni przybywają z przyjemnością, a także odkrywają i rozwijają swoje talenty. Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych zamieszkują głównie naszą gminę. Pochodzenie społeczne dzieci jest zróżnicowane. Obecnie funkcjonują 2 grupy – 5,6-latki oraz dzieci 3,4- letnie. Placówka stwarza możliwości uczęszczania do niej dzieci niepełnosprawnych, dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi oraz dzieci obcokrajowców. W oddziałach przedszkolnych pracuje 2 nauczycieli oraz pomoce nauczyciela.

Baza przedszkola:

Placówka posiada 3 sale dydaktyczne – 2 sale do zajęć grupowych oraz salę do zabaw i ćwiczeń ruchowych. Sale te wyposażone są w atestowane, nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci, pomoce dydaktyczne, gry, plansze, zabawki, klocki oraz sprzęt do zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy itp. Korzystamy także z sali zabaw, hali gimnastycznej oraz z sali komputerowej z tablicą interaktywną. Nasz ogród przedszkolny wyposażony jest w przyrządy do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu. Korzystamy także z gorących posiłków na jadalni.

Warunki pracy

Nasze sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki posiadające atest. W sali komputerowej znajduje się tablica interaktywna, dzięki której nauka poprzez zabawę jest niezawodną formą aktywizacji wszelkich procesów edukacyjnych. Programy multimedialne zawierają atrakcyjne, kolorowe zasoby pełne obrazków, dźwięków i animacji skupiają szereg profesjonalnie przygotowanych ćwiczeń, do wykonywania których motywuje dzieci rozbudowany system nagród. Wykorzystując komputer i tablice do pracy indywidualnej oraz grupowej wspieramy indywidualny rozwój dziecka oraz fundujemy im wspaniała zabawę.

Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu kolorowe i bezpieczne urządzenia rekreacyjne zachęcają do zabawy. Dzięki skutecznej promocji nasze oddziały przedszkolne mają dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Oddziały przedszkolne są zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

Baza lokalowa naszych oddziałów przedszkolnych jest na bieżąco modernizowana i ciągle doskonalona.

Wizja oddziałów przedszkolnych

Nasze odziały przedszkolne są placówką nastawioną na szeroko rozumiany twórczy rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości. Oddziały przedszkolne są miejscem spotkań i zabaw z rówieśnikami, miejscem zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania zainteresowań i talentów, wyrównywania deficytów rozwojowych a także uczestniczenia w dorobku artystyczno - kulturalnym. Nasze oddziały przedszkolne są przytulne, ciepłe i kolorowe. Mamy coraz więcej nowoczesnego sprzętu i mebli a także ciekawe pomoce dydaktyczne i zabawki. Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji). Dbamy o higienę, ruch i sprawność fizyczną – przystąpiliśmy do sieci szkół promujących zdrowie. Nasze oddziały przedszkolne to miejsce radości i humoru. Są one przyjazne dziecku, robimy wszystko, aby dziecko czuło się w nim bezpieczne i szczęśliwe. Stwarzamy każdemu szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Kierujemy się takimi wartościami jak: tolerancja, wrażliwość na drugiego człowieka, prawość, kultura słowa, patriotyzm i zachowanie godności człowieka. Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Dbamy również o to, aby rodzice czynnie uczestniczyli w życiu oddziałów przedszkolnych.

Misja oddziałów przedszkolnych

Misją naszych oddziałów przedszkolnych jest zapewnienie każdemu dziecku solidnego fundamentu dla jego dalszego rozwoju, aby ciekawe świata potrafiło twórczo myśleć i działać, pełne siły i wiary we własne możliwości wkroczyło w świat szkolnych obowiązków.

Rozbudzamy wrażliwość dziecka na wartości estetyczne w otoczeniu, przyrodzie i sztuce oraz rozwijamy różne formy twórczości i ekspresji słownej, plastycznej i muzycznej.

Pragniemy udowodnić, że w każdym dziecku tkwi olbrzymi potencjał twórczy, który właściwie ukierunkowany może stać się podstawą do jego sukcesów.

Każde dziecko ma szansę w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa oraz akceptacji poznać siebie, swoje możliwości oraz nabrać wiary we własne siły.

Edukacja opiera się głównie na zabawie, samorealizacji i dowartościowywaniu Dziecka przez stały kontakt ze sztuką i otaczającym go pięknem.

Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde z dzieci dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań i inspirację do działania.

Główne kierunki – cele działań w koncepcji pracy oddziałów przedszkolnych:

1. Zapewnienie wychowankom optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości oddziałów przedszkolnych.

2. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych oraz dbałość o bezpieczeństwo własne

i innych.

3. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dostosowanie się do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych, w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości intelektualnych.

4. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem

i możliwościami rozwojowymi.

5. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:
- kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć);
- kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym;
- nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą;

- przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

6. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.

7. Włączanie rodziców w procesy wychowania i wspierania nauczycieli w działaniach

statutowych.

8. Umożliwianie rodzicom uczestnictwa w codziennym życiu placówki (imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców).

9. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
10. Wdrożenie nowego systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziałach przedszkolnych.

11. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.

12. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia oddziałów przedszkolnych oraz wzbogacanie oddziałów przedszkolnych w nowe atrakcyjne pomoce dydaktyczne gwarantujące właściwą realizację zadań placówki.
13.Dbanie o pozytywny wizerunek oddziałów przedszkolnych w środowisku- współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami.

14. Wspomaganie dzieci w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.

15.Wdrażanie do zachowań społecznie akceptowanych.

16. Przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie

z porażkami.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.

W naszych oddziałach przedszkolnych:

 • Dajemy dziecku możliwość poznawania i rozumienia siebie i świata;
 • Dajemy możliwość odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości a także rozróżniania podstawowych wartości – dobra, miłości i przyjaźni;
 • Dostarczamy dzieciom miłych wspomnień na całe życie;
 • Szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka;
 • Każde dziecko jest dla nas ważne, kochane, traktowane indywidualnie i podmiotowo;
 • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć;
 • W ramach realizowanego programu kształtujemy postawę przynależności do swojego

kraju oraz do Unii Europejskiej;

 • Prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawyki

higieniczne, zdrowotne, ekologiczne;

 • Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
 • Służymy pomocą w razie trudności wychowawczych;
 • Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych, poznajemy i kultywujemy tradycje

z różnych regionów Polski, w szczególności naszego regionu;

 • Zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy;
 • Organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia: wycieczki, wyjazdy do kina i teatrów,

pikniki, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości przedszkolne;

 • Prowadzimy działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci;
 • Tworzymy każdego dnia warunki do wszechstronnego rozwoju ruchowego w salach,

na placu zabaw oraz w naturalnym środowisku;

 • Pragniemy nauczyć dzieci wiary we własne możliwości, rozwijając w nich optymizm

i poczucie własnej wartości;

 • Rozwijamy wiarę dziecka we własną skuteczność;
 • Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie

z porażkami;

 • Wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.

W organizacji procesu edukacyjnego:

 • Preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka;
 • Wykorzystujemy elementy koncepcji pedagogicznych m. in Labana, Freineta, Orffa oraz pedagogikę zabawy;
 • Poznajemy potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci;
 • Wspieramy rozwój, na bieżąco diagnozując osiągnięcia dzieci - w trudnych sytuacjach zwracamy się do specjalistów;
 • Indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu;
 • Stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań.

Zasady, metody pracy:

Akceptuj, toleruj, wspieraj -wydają nam się najwłaściwszymi określeniami i wskazaniami do pracy nauczyciela i determinuje ona codzienną naszą pracę. Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawą formę jego aktywności tj. zabawę.

Do metod tych należą m.in.;

 • Metoda prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej – dziecięca matematyka- zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki;
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne- zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu;
 • Opowieść ruchowa;
 • Praca szkolna K.Orffa;
 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza –zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji;
 • Kinezjologia edukacyjna Dennisona-program ćwiczeń ruchowych , graficznych relaksacyjnych aktywizujących proces uczenia się;
 • Metoda Dobrego Startu- metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania- alfabet piosenek - śpiewane literki - wierszyki do rysowania;
 • Relaksacja;
 • Techniki parateatralne;
 • Bajkoterapia;
 • Zabawy paluszkowe;
 • Drama;
 • Pantomima;
 • Burza mózgów – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania

Zaobserwowane pozytywne efekty pracy z wyżej wymienionymi metodami:

 • Dzieci potrafią skupić uwagę na wykonywanych czynnościach;
 • Potrafią przestrzegać kolejności wykonywanych czynności;
 • Dzieci potrafią prawidłowo wykonać czynności ruchowe we właściwym czasie i przestrzeni;
 • Pomoc w wyzbyciu się nieśmiałości;
 • Gotowość do nauki czytania i pisania;
 • Rozwijanie poczucia rytmu, koncentracji i uwagi;
 • Liczenie obiektów, wyznaczanie wyników dodawania i odejmowania z pomocą palców i/ lub na konkretach;
 • Niwelowanie trudności i niepowodzeń w nauce matematyki;
 • Pozytywny wpływ na odporność emocjonalną – radzenie sobie w sytuacjach trudnych;
 • Pozytywne osiągnięcia naszych dzieci w szkole;
 • Dzieci bardzo polubiły te zajęcia, na których oprócz słuchania angażowały, ruch, gest, czynnie uczestniczyły w poznawaniu nowych treści i wiadomości.

Do zadań realizowanych w oddziałach przedszkolnych należy:

 • Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie

i rozwijanie inteligencji wielorakich;

 • Wychowanie, w ścisłej współpracy z rodzicami, dzieci przejawiających optymistyczne

cechy charakteru takie jak: empatia, dobroć, życzliwość, otwartość, zaradność,

samodzielność, kreatywności, wiara we własne możliwości;

 • Rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów, a także radzenia sobie z porażkami;
 • Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym

i rodzinnym, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań

wychowawczych;

 • Angażowanie rodziców do realizacji zadań oddziałów przedszkolnych;
 • Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia oddziałów przedszkolnych;
 • Promowanie działalności oddziałów przedszkolnych w środowisku lokalnym.

Dziecko w naszym oddziale przedszkolnym jest:

 • Optymistycznie patrzące na świat;
 • Ufne w stosunku do nauczycieli;
 • Zaradne, radosne, dobre, otwarte na świat i ludzi, kreatywne i empatyczne;
 • Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola;
 • Twórcze i samodzielne w zabawie i nauce;
 • Odpowiedzialne i obowiązkowe;
 • Kulturalne i tolerancyjne;
 • Świadome różnych zagrożeń.

Działania podejmowane w kierunku osiągnięcia zamierzonych celów:

 • Doskonalenie procedur wspomagania rozwoju dziecka, w tym obserwacje, badanie

gotowości do nauki w szkole;

 • Zajęcia wspomagające i korygujące dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich,

indywidualizacja oddziaływań;

 • Zajęcia indywidualne dla dzieci trzyletnich i czteroletnich wspomagające i korygujące

Rozwój;

 • Poszerzanie form współpracy z rodzicami;
 • Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw;
 • Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.

Absolwenci naszych oddziałów przedszkolnych są:

 • Ciekawi świata, samodzielny, zaradny, co oznacza, że:
  -
  często zadają pytania chcąc zaspokoić swoją ciekawość,
  - przejawiają aktywność podejmując różne samodzielne działania,
  - osiągają optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności i sprawności,
  - są twórczy.
 • Rozważni, odpowiedzialni, co oznacza, że:
  -
  dbają o swoje zdrowie, higienę osobistą, wygląd,
  - respektują nie tylko własne prawa, ale także szanują prawa innych ludzi

- wykonują powierzone obowiązki w grupie i w rodzinie,
- zdają sobie sprawę z konsekwencji wynikających z różnych zachowań.

 • Uczciwi, prawdomówni, co oznacza, że:
  -
  szanują własność swoją i cudzą,
  - przestrzegają zasad fair play,
  - nie kłamią.
 • Grzeczni, szanujący innych, co oznacza, że:
  -
  znają i stosuje podstawowe zasady kulturalnego zachowania obowiązujące
  w życiu codziennym,
  - nie używają brzydkich słów,
  - dzielą się z innymi, tym co sami posiadają,
  - pomagają słabszym.
 • Przygotowani do roli ucznia szkoły podstawowej, co oznacza, że:
  -
  są dojrzali społecznie i emocjonalnie,
  - wykazują się bogatą wiedzą o otaczającym świecie,
  - są samodzielni w wykonywaniu różnorodnych czynności,
  - posiadają motywację do nauki w szkole podstawowej.

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY

Sposoby motywacji dzieci:

Dziecko ma prawo do:

 • Życia i rozwoju;
 • Swobody myśli, sumienia i wyznania;
 • Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła;
 • Spokoju i samotności, gdy tego chce;
 • Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju;
 • Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą;
 • Wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi;
 • Wspólnoty i solidarności w grupie;
 • Aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy;
 • Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
 • Pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia, nauki,

informacji;

 • Badania i eksperymentowania;
 • Otrzymywania wskazówek, jak radzić sobie z niebezpieczeństwami;
 • Wiedzy na temat konsekwencji niewłaściwego zachowania;
 • Zdrowego żywienia.

Formy nagradzania zachowań zgodnych z regulaminem norm i zasad obowiązujących w grupie:

 • Nagradzanie pochwałą i uznaniem;
 • Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego samodzielności;
 • Nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy;
 • Przywilej wykonywania prostych czynności wykazanych przez nauczyciela;
 • Atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka;
 • Drobne nagrody rzeczowe – ordery uznania.

Środki zaradcze w przypadku niestosowania się do ustalonych zasad:

 • Tłumaczenie i wyjaśnianie;
 • Ukazywanie następstw postępowania, tłumaczenie dziecku, aby skłonić go do autorefleksji;
 • Wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka;
 • Propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji;
 • Czasowe odebranie przyznanego przywileju;
 • Utworzenie kącików agresji;
 • Odsunięcie od zabawy- polecenie wykonania zadania mającego na celu wyciszenie złych emocji.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

 • Przeprowadzenie diagnozy wstępnej;
 • Szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie

wyników, wspomaganie rozwoju;

 • Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej;
 • Półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy;
 • Bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu;
 • Dokumentowanie wyników obserwacji;
 • Przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w oddziałach przedszkolnych odbywa się na podstawie:

 • Prezentacji dokonań i umiejętności dzieci (występy, wystawy, konkursy);
 • Teczek prac;
 • Arkuszy obserwacji rozwoju dziecka;
 • Materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy kroniki, albumy itp);
 • Rozmów;
 • Obserwacji funkcjonowania w grupie;
 • Wytworów prac dzieci;
 • Arkuszy obserwacji rozwoju dzieci;
 • Rozmów indywidualnych z rodzicami;
 • Wymiany doświadczeń ze specjalistami;
 • Oceny realizacji założonych celów i zadań, analizy, wniosków do dalszej pracy;
 • Ewaluacji działań ujętych w programach PDW, IPET.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

 • Dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych oddziałów przedszkolnych i środowiska rodzinnego;
 • Wszechstronny rozwój dziecka;
 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami;
 • Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w oddziale przedszkolnym;
 • Wspieranie rodziców celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole;
 • Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych;
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy, oddziałów przedszkolnych i szkoły;
 • Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz oddziałów przedszkolnych i szkoły;
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację;
 • Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

 • Zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców;
 • Zebrania grupowe;
 • Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola;
 • Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica;
 • Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci;
 • Organizację i prowadzenie zajęć dni otwartych dla rodziców;
 • Organizację szkoleń i warsztatów integracyjnych dla rodziców;
 • Organizacje uroczystości zaspokajających potrzeby kulturowe rodziców, np. koncerty z ich udziałem, inscenizacje, konkursy;
 • Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych i szkolnych;
 • Konkursy, wycieczki;
 • Angażowanie rodziców w pracę na rzecz oddziałów przedszkolnych i szkoły, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych;
 • Przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń;
 • Informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i innej;
 • Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;
 • Tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania

i wychowania;

 • Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania

jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu;

 • Informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli;
 • Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica;
 • Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka;
 • Informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej;
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami;
 • Organizowanie dni otwartych;
 • Organizowanie zebrań, warsztatów;
 • Prezentacja prac plastycznych oraz programów artystycznych.

Rola nauczyciela:

 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają

podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój;

 • Pedagodzy współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą;
 • Pogodna atmosfera w oddziałach przedszkolnych i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci;
 • Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność

atrakcyjnego prowadzenia zajęć;

 • Nauczyciele konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie;
 • Nauczyciele poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności;
 • Nauczyciele ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania;
 • Nauczyciele angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola;
 • Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą;
 • Nauczyciele tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

Wspieranie nauczycieli:

 • Wspieranie nauczycieli w sytuacji wypalenia zawodowego;
 • Szkolenia rad pedagogicznych;
 • Szkolenia członków zespołów zadaniowych;
 • Szkolenia nauczycieli w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora. Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • Ankiet;
 • Rozmów z nauczycielami, rodzicami;
 • Obserwacji zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci;
 • Obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw;
 • Analizy wytworów dziecięcych;
 • Obserwacji prowadzonej współpracy z rodzicami;
 • Lustracji sal, tablic, wystawek prac;
 • Analizy dokumentacji pedagogicznej;
 • Innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela;
 • Rozwoju zawodowego.

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawani i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci wynikających w szczególności z:

 • Wybitnych uzdolnień;
 • Niepełnosprawności;
 • Niedostosowania społecznego;
 • Zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • Specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności;
 • Zaburzeń komunikacji językowej;
 • Choroby przewlekłej;
 • Zaburzeń psychicznych;
 • Sytuacji kryzysowych i traumatycznych;
 • Zaniedbań środowiskowych;
 • Trudności adaptacyjnych;
 • Odmienności kulturowej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w oddziałach przedszkolnych jest organizowana i realizowana w szczególności w formie:

 • Działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci w tym dzieci wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
 • Działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia w tym:

- poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozę przedszkolną);

- zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

- zajęć dydaktyczno- wyrównawczych;

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych charakterze terapeutycznym;

- porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli;

- działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w oddziałach przedszkolnych jest realizowana przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem tworzących zespół. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w oddziałach przedszkolnych może być udzielana na wniosek:

 • Rodziców;
 • Nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem;
 • Specjalisty;
 • Poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w oddziałach przedszkolnych w formie:

 • Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • Porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,.

Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami psychologiczno- edukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

Celem współpracy z instytucjami jest:

 • Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci;
 • Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród;
 • Kształtowanie postaw społecznie pożądanych;
 • Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci;
 • Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
 • Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci;
 • Zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego.

Współpracujemy z :

 • Urzędem Gminy w Samborcu (udział w akcjach, konkursach i imprezach okolicznościowych);
 • Komendą Powiatową Policji w Sandomierzu i z Policją w Koprzywnicy (realizacja programów autorskich, pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznego spędzania ferii zimowych i wakacji);
 • Strażą Pożarną;
 • Stowarzyszeniami z terenu gminy Samborzec i sąsiadujących gmin;
 • Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Samborcu;
 • Przedszkolami i oddziałami przedszkolnymi w naszej gminie oraz w Polsce (udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych),
 • Gminną Biblioteką Publiczną w Samborcu (organizacja zajęć, projektów edukacyjnych);
 • Centrum Kultury i Sportu w Samborcu;
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Samborcu;
 • Ośrodkiem Zdrowia w Samborcu;
 • Bankiem Spółdzielczym w Sandomierzu/oddział Samborzec;
 • Parafią rzymskokatolicką w Samborcu;
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 • Włączanie się w organizowane na terenie gminy przedsięwzięcia kulturalne,

konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym, gminnym czy

powiatowym;

 • Wycieczki, spacery, zajęcia tematyczne;
 • Podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze rodzinnym (Wigilia

klasowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka/ Dzień Rodziny).

Promocja placówki:

Działania promocyjne obejmują:

 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników szkoły i oddziałów przedszkolnych;
 • Dbałość o dobrą opinię oddziałów przedszkolnych w środowisku lokalnym;
 • Prowadzenie kroniki oddziałów przedszkolnych;
 • Organizacja uroczystości międzyprzedszkolnych;
 • Prowadzenie strony internetowej placówki;
 • Zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola;
 • Prezentacja wydarzeń mających miejsce w oddziałach przedszkolnych w lokalnych mediach;
 • Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku;
 • Upowszechnianie informacji o oddziałach przedszkolnych (folder, gadżety z nadrukiem, logo przedszkola itp.).

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Samborcu

Koncepcja obejmuje:

- Podnoszenie jakości nauczania.

- Wzmocnienie działań wychowawczych i opiekuńczych.

- Rozwijanie bazy dydaktycznej.

- Funkcjonowanie w środowisku lokalnym.

- Promocja szkoły.

 1. PODNOSZENIE JAKOŚCI NAUCZANIA

Głównym oczekiwaniem rodziców uczniów zarówno szkoły podstawowej jak
i gimnazjum jest dobre przygotowanie ich dzieci do nauki w szkole wyższego poziomu, dlatego jednym z priorytetowych celów szkoły jest podnoszenie jakości nauczania.

W naszej koncepcji poprawę jakości kształcenia można osiągnąć poprzez:

 • monitorowanie rzetelnej realizacji podstawy programowej,
 • propagowanie nowoczesnych metod nauczania w tym metod aktywizujących

oraz wykorzystujących technikę komputerową,

 • doskonalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania pod kątem wspierania
  i motywowania ucznia do nauki,
 • wykorzystywanie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych do bardziej efektywnego planowania pracy edukacyjnej,
 • postrzeganie ucznia jako aktywnego uczestnika procesu uczenia się, a nauczyciela jako doradcę w sprawach uczenia się,
 • realizowanie pozytywnych działań zainicjowanych przez uczniów,
 • dążenie do opanowania przez uczniów umiejętności uczenia się poprzez

poszukiwanie informacji, samokontrolę oraz praktycznego wykorzystywania

wiedzy,

 • osiąganie coraz wyższego poziomu pracy poprzez zachęcanie do innowacji pedagogicznych i tworzenia programów autorskich,
 • stwarzanie coraz lepszych warunków nauki i pracy poprzez rozwój bazy dydaktycznej zespołu placówek oświatowych,
 • wprowadzenie w całym zespole szkół dziennika elektronicznego,
 • poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców,
 • uzyskiwanie coraz lepszych efektów kształcenia przez w miarę możliwości jak największy udział uczniów w konkursach przedmiotowych wynikających
  z zainteresowań uczniów,
 • otaczanie opieką i doradztwem nauczycieli rozpoczynających pracę w

zawodzie, zdobywających kolejne stopnie awansu zawodowego.

W szkole nauczyciel nie może być tylko wykonawcą realizującym odgórnie opracowany program, ale musi być osobą kreatywną, wspomagającą rozwój każdego dziecka, odpowiednio do jego potrzeb, możliwości, aspiracji. Wspierani są nauczyciele, którzy doskonalą swoje kompetencje, rozumiane szerzej niż wykształcenie czy kwalifikacje, nauczyciele, którzy planują i profesjonalnie organizują swój warsztat pracy.

Najważniejszym elementem edukacji we współczesnej szkole jest kształcenie językowe i informatyczne. Nauka języków obcych odbywa się w nowoczesnej multimedialnej pracowni do nauki języków obcych, w gimnazjum z podziałem na grupy zaawansowania.

Takie same zadania związane są z edukacją komputerową. Dążymy, aby ZPPO
w Samborcu było placówką wysoko rozwiniętą informatycznie. Staramy się zwiększać liczbę tablic interaktywnych w szkole, aby komputer z dostępem do Internetu był dostępny w każdej chwili dla ucznia np. w świetlicy czy bibliotece szkolnej. By uczniowie mogli bez ograniczeń korzystać z wersji elektronicznych podręczników (e – booki), by
szkoła dysponowała coraz większą liczbą laptopów dla ucznia i nauczyciela. Przystępujemy do różnych projektów unijnych, które pomogą nam uzyskać środki finansowe na skomputeryzowanie szkoły.

Znaczącym wymiarem współczesnej edukacji jest indywidualizowanie pracy zgodnie
z potrzebami ucznia. Organizacja zajęć pozalekcyjnych ma umożliwić rozwój ucznia w kierunku jego zainteresowań, udziału w konkursach i zawodach. Prowadzone są koła pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i pasje uczniów oraz korygujące braki. Pozyskiwane są dodatkowe środki finansowe na wzbogacenie oferty zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, realizowane są projekty unijne.

 1. WZMOCNIENIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

W szkole dąży do wyeliminowania wszelkich form przemocy i agresji. Jest to bardzo ważne. Dlatego tworzymy optymalne warunki rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, poprzez dokładne rozpoznanie środowiska wychowawczego i odpowiednie działania profilaktyczne i prozdrowotne.

W realizacji celów wszechstronnego wspierania wychowanków wychowania przedszkolnego, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum zwracamy uwagę na następujące działania:

 • tworzenie klimatu wychowawczego sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi uczniów,
 • aktualizowanie procedur postępowania w różnorodnych sytuacjach szkolnych sprzyjających tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły,
 • udział w lokalnych i ogólnopolskich przedsięwzięciach profilaktycznych
 • właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów jako formy zapobiegania agresji i przestępczości - koła, kluby, świetlice, zabawy i dyskoteki, integrowanie rodziców wokół tych działań, wykorzystanie boiska „Orlik”
 • prowadzenie tradycyjnych, sprawdzonych form promowania krajoznawstwa i turystyki: dzień turysty, organizacja obozów, wycieczki, rajdy,
 • zwiększanie poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły,
 • stworzenie programu działań profilaktycznych i zdrowotnych dla poszczególnych etapów kształcenia jako ciągłość procesu wychowawczego zgodnie z potrzebami uczniów,
 • udostępnianie hali sportowej na zajęcia sportowe w godzinach popołudniowych w pierwszej kolejności dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej,
 • organizowanie pomocy materialnej, dożywiania i zakupu podręczników w miarę możliwości zespołu placówek oświatowych,
 • podnoszenie kultury osobistej uczniów i dyscypliny współżycia w szkole,
 • uczenie asertywności i skutecznego rozwiązywania problemów,
 • rozwijanie partnerskich relacji nauczyciel - uczeń,
 • włączanie młodzieży w tworzenie ceremoniału i tradycji zespołu placówek oświatowych.

W procesie wychowania i opieki na terenie szkoły ważną rolę odgrywa działalność pedagoga szkolnego, którego zatrudniamy. Obecnie w ramach projektu „Szkoła równych szans szkołą sukcesu każdego ucznia” działa Szkolny Ośrodek Kariery i Opieki, w którym konsultacje prowadzą psycholog i doradca zawodowy.

Działania wychowawcze i opiekuńcze na terenie ZPPO w Samborcu i w środowisku lokalnym prowadzone są na zasadzie partnerstwa, czyniąc współtwórcami
i współodpowiedzialnymi radę pedagogiczną, dzieci i młodzież oraz rodziców. Wszyscy mają świadomość, że jest to ich szkoła i że mogą mieć wpływ na jej działanie, wygląd i kształt.

 1. ROZWIJANIE BAZY DYDAKTYCZNEJ

Właściwa baza dydaktyczna tworzy warunki nauki i pracy, które pozwalają realizować założone przez szkołę cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Najbliższe lata szkolne poświęcone będą trosce o utrzymanie szkoły w odpowiednim stanie technicznym, trosce
o otoczenie szkoły, o odpowiednią bazę sportową, o pomoce dydaktyczne, itp.

W swoich działań dążymy do:

 • funkcjonalnego wykorzystania pomieszczeń budynków szkoły,
 • odpowiedniego zagospodarowania otoczenia szkoły tworząc tereny zielone, zagospodarowując odpowiednio tereny sportowe,
 • optymalnego dostosowania sal dla dzieci 6 – letnich rozpoczynających naukę
  w szkole podstawowej,
 • wymiany i odnowienia istniejących sprzętów i pomocy szkolnych,
 • wyposażenia szkół w niezbędne środki dydaktyczne,
 • wzbogacenia księgozbioru biblioteki o lektury i inną literaturę,
 • dalszej informatyzacji szkoły,
 • przystosowania szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stworzenia laboratorium chemicznego,
 • dbania o wystrój wnętrza budynku.
 1. FUNKCJONOWANIE ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Rodzice są bardzo ważnym partnerem w pracy Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci
i młodzieży. Dba o systematyczne zapoznawanie rodziców z wynikami i problemami
w nauce, organizując ogólnoszkolne spotkania z dyrektorem oraz spotkania
z wychowawcami, prelekcje na tematy przez nich wybrane, informowanie rodziców gimnazjum o problemach i działalności szkół ponadgimnazjalnych. Dyrekcja i nauczyciele wspierają ich pomocą psychologiczno-pedagogiczną i doradztwem specjalistycznym. Motywujemy rodziców do działań na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w organizację uroczystości, wypoczynku i turystyki ich dzieci oraz do podejmowania wszelakich inicjatyw. Zapewniamy rodzicom możliwość korzystania z wszystkich przysługujących im kompetencji.

W swoich działaniach współpracujemy z wieloma instytucjami wspierającymi edukację młodzieży, np. pełnomocnikiem Komisji ds. Profilaktyki i Uzależnień Alkoholowych, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Samborcu, Parafią w Samborcu, Policją, Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną, biblioteką gminną, a przede wszystkim Urzędem Gminy
z jego wydziałami oraz władzami i organizacjami lokalnymi. Dzięki współpracy szkoły
z różnymi instytucjami uczniowie zdobywają wiedzę z różnych dziedzin, rozwijają swoje zainteresowania i talenty, otrzymują pomoc materialną i pomoc specjalistów z różnych dziedzin, udział w wycieczkach, imprezach kulturalnych, patriotycznych itp.

Podejmujemy starania, aby nie tylko szkoła korzystała z faktu lokalizacji w określonym otoczeniu, ale też działała na rzecz rozwiązywania jego problemów. Do działań na rzecz środowiska sukcesywnie włączani są rodzice i absolwenci Zespołu. Pozytywnym efektem ubocznym tego działania jest możliwość śledzenia losów absolwentów i tym samym badanie skuteczności oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, a w miarę potrzeb – korygowanie ich.

W ramach współpracy ze środowiskiem pozyskiwani są przyjaciele szkoły, którzy widząc celowość i skutek działań współpracują systematycznie i wzbogacają finanse szkoły.
Z takiej działalności płyną i inne korzyści pozafinansowe - jest to budowanie przychylności
i solidnego wizerunku szkoły w otoczeniu. Otoczenie stawia przed szkołą wymagania, wydaje również opinie, które mają dużą siłę oddziaływania. Szkoła też posiada sporo atutów,
z którymi otoczenie się liczy. Te atuty powinniśmy umieć wykorzystać.

 1. PROMOCJA SZKOŁY

Szkoła dąży do tego aby coraz więcej dzieci i młodzieży z naszego obwodu trafiała do naszego zespołu szkół. Magnesem przyciągającym uczniów jest bezpieczeństwo i rodzinna atmosfera oraz wysoki poziom nauczania. Docieramy do dzieci i ich rodziców stojących przed krokiem wyboru szkoły. W tym celu ciągle poszerzamy działania strony internetowej naszego zespołu. Organizowane są Dni Otwarte Zespołu Szkół, publikujemy foldery informujące o bieżących działaniach i sukcesach. Nawiązujemy współpracę
z lokalnymi mediami, w których są promowane nasze znaczne osiągnięcia.

Wierzymy, że efektem wdrażania w życie tej koncepcji będzie nie tylko dobra atmosfera pracy, która pozwoli realizować cele i zadania Zespołu, ale przede wszystkim skupienie wysiłków wszystkich pracowników na tym, aby mury szkoły opuszczali młodzi, przedsiębiorczy ludzie, aktywnie uczestniczący w życiu społecznym, przygotowani do dalszego kształcenia się, otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych, przygotowani do podejmowania różnorodnych ról w życiu.

Ważne i stabilizujące pracę szkoły jest zaufanie środowiska oraz władz gminy, dlatego funkcjonowanie Zespołu Placówek Oświatowych musi ulegać nieustającemu doskonaleniu
i realizować główne kierunki lokalnej polityki oświatowej.

Koncepcja te na bieżąco jest aktualizowana, modyfikowana i dostosowywana do potrzeb wszystkich klientów szkoły.