zppo_slider_100.jpg
zppo_slider_101.jpg
zppo_slider_102.jpg
zppo_slider_103.jpg
zppo_slider_104.jpg
zppo_slider_105.jpg
zppo_slider_107.jpg
zppo_slider_108.jpg
previous arrow
next arrow
Shadow
Wstęp deklaracji
Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://bip.jednostki.samborzec.pl/zpposamborzec
Dane teleadresowe jednostki:
Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu
Samborzec 79, 27 - 650 Samborzec
tel. 789092702
Data publikacji strony internetowej: 2016-03-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-19
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.
 • skróty klawiaturowe na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:
 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2021-03-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Mariusz Mierzwa 
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 789092702
Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
W skład Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu wchodzą trzy budynki tj.:
 • budynek główny - siedziba Publicznej Szkoły Podstawowej,
 • budynek hali sportowej
 • budynek Publicznego Przedszkola „Wesołe Jabłuszko”
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej
Główne wejście do budynku posiada schody.
Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Na parterze budynku, w korytarzu głównym po lewej stronie (obok schodów) znajduje się sekretariat, w którym udzielana jest pomoc osobom z niepełnosprawnością.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Brak ograniczeń wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeń.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma zabezpieczeń bramkowych.
W budynku nie ma oznaczenia w alfabecie Braille’a/oznaczenia kontrastowe lub w druku dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.
Budynek hali sportowej
Główne wejście do budynku posiada schody. Wejście boczne dostosowane jest dla osób na wózkach inwalidzkich.
Budynek jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Brak ograniczeń wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeń.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma zabezpieczeń bramkowych.
W budynku nie ma oznaczenia w alfabecie Braille’a/oznaczenia kontrastowe lub w druku dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.
Budynek Przedszkola „Wesołe Jabłuszko”
Główne wejście do budynku posiada schody. Wejście boczne dostosowane jest dla osób na wózkach inwalidzkich.
Budynek jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Brak ograniczeń wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeń.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma zabezpieczeń bramkowych.
W budynku nie ma oznaczenia w alfabecie Braille’a/oznaczenia kontrastowe lub w druku dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.