" SZKOŁA RÓWNYCH SZANS SZKOŁĄ SUKCESU KAŻDEGO UCZNIA"

 

Gmina Samborzec

w okresie od 01.08.2013r. do 30.06.2015r. realizuje projekt pn„Szkoła równych szans szkołą sukcesu każdego ucznia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX , Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Projekt jest przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu. Łączna wartość projektu wynosi 210 365 zł., w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kształcenie poprzez wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w ZPPO

w Samborcu w okresie od 1.09.2013r do 30.06.2015r.

Cele szczegółowe zakładają:

1.Wyrównanie braków edukacyjnych u 100 uczniów w ZPPO w Samborcu poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych.

2. Rozwijanie kompetencji kluczowych u 87 uczniów w ZPPO w Samborcu poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć rozwojowych.

3. Zapewnienie 126 uczniom klasy VI szkoły podstawowej i III gimnazjum w ZPPO w Samborcu pomocy w rozpoznaniu indywidualnych potrzeb rozwojowo-edukacyjnych poprzez działanie Szkolnego Ośrodka Kariery i Opieki.

Jednym z elementów projektu jest również doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, dobrany odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Do szkoły zostaną zakupione tablice i plansze interaktywne, różnego rodzaju przyrządy wykorzystywane w nauce matematyki, przyrody, chemii i biologii oraz pracownię językową wzbogacającą naukę języków obcych.

 

  • Zarządzenie Wójta Gminy Samborzec w sprawie regulaminu kwalifikacji i uczestnictwa

w projekcie konkursowym.

 

 

 

ZAJĘCIA ROZWOJOWE Z PRZYRODY DLA UCZNIÓW ZPPO W SAMBORCU Z KL. IV-V

REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

„SZKOŁA RÓWNYCH SZANS SZKOŁĄ SUKCESU KAŻDEGO UCZNIA”.

 

 

W roku szkolnym 2013 / 2014 uczniowie klas IV – V Szkoły Podstawowej w Samborcu wzięli udział w zajęciach rozwojowych
z przyrody , realizowanych w ramach projektu „ Szkoła równych szans ….” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Na zajęcia uczęszczało 6 uczniów z klas IV-V ( 3 chłopców i 3 dziewczynki).

Zajęcia odbywają się w czwartki, w godzinach 13.40 – 14.25. Są prowadzone przez nauczyciela przyrody M. Pachla.

Nadrzędnym celem zajęć jest rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów zdolnych, rozwijanie postawy twórczej, rozbudzanie potrzeb kontaktu z przyrodą .

Na zajęciach dzieci pracują chętnie i z zaangażowaniem. Są zainteresowane pozyskiwaniem wiedzy i rozwijaniem swoich uzdolnień, dlatego najczęściej stosowane są metody problemowe, aktywizujące i praktycznego działania. Wśród form pracy dominują prace zespołowe z naciskiem na możliwość sprawdzenia wszystkich pomysłów dzieci oraz prezentacji ich wyników oraz praca indywidualna i w parach. Wykorzystując zapał i zaangażowanie dzieci otrzymywały na zajęciach dodatkowe zadania, gry, zabawy.

Poza tym uczniowie w czasie zajęć prezentowali doświadczenia z hodowlą fasoli, przygotowali przedstawienie
o zanieczyszczeniu środowiska . W czasie realizacji zajęć uczniowie korzystali z programów multimedialnych i filmów oraz innych pomocy, które otrzymała szkoła w ramach realizowanego projektu.

 

 

 

Zajęcia rozwijające zdolności artystyczne (aktorskie)

prowadzone w ramach projektu

„Szkoła równych szans szkołą sukcesu każdego ucznia”

współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL

Zajęcia prowadzone są z grupą gimnazjalistów z klas I- III od października 2013 r. Odbywają się przynajmniej 2 razy w tygodniu po jednej godzinie. Mają na celu rozwijanie uzdolnień i kształtowanie zainteresowań artystycznych młodzieży. Są to zajęcia
o charakterze warsztatów teatralnych, podczas których ćwiczona jest dykcja, tzw. oddychanie przeponowe, ruch oraz gest sceniczny, współpraca z partnerem na scenie, a przede wszystkim umiejętność przekazywania emocji. W toku zajęć przygotowany został spektakl „Balladyna” wg Juliusza Słowackiego. Premiera miała miejsce w kwietniu bieżącego roku. Przedstawienie zaprezentowano dwukrotnie społeczności szkolnej i lokalnej. Podczas prób uczestnicy mieli możliwość doboru odpowiednich kostiumów oraz rekwizytów, opracowano także projekt scenografii, wykorzystując zakupione materiały.

 

 

 

Zajęcia rozwojowe z języka angielskiego z wykorzystaniem IT

w klasie VI szkoły podstawowej, realizowane są
w ramach projektu „Szkoła równych szans szkołą sukcesu każdego ucznia”,

współfinansowanego ze środków EFS
w ramach POKL.

W zajęciach bierze udział sześcioro uczniów, cztery dziewczynki i dwóch chłopców. Zajęcia odbywają się w środy w godzinach 13.40 – 14.25.

Celem zajęć jest osiągnięcie przez uczniów kompetencji komunikacyjnych pozwalających na efektywne porozumiewanie się
w danej sytuacji. Efektywna komunikacja wymaga rozwijania różnorodnych umiejętności językowych, takich jak słuchanie, czytanie, pisanie, dlatego na zajęciach kładziony jest nacisk na ich rozwój i doskonalenie. W czasie zajęć wykorzystywane są najnowsze technologie informacyjno – komunikacyjne, w szczególności: tablica interaktywna, filmy DVD, internetowe zasoby pomagające w nauce komunikacji w języku obcym.

Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach ze szczególnym zapałem wykonując wszelkie zadania z użyciem IT.

 

Realizujący: Barbara Kossak

 

 


Zajęcia rozwojowe z chemii i biologii z wykorzystaniem IT

prowadzone w ramach projektu

„Szkoła równych szans szkołą sukcesu każdego ucznia”

współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.

Zajęcia prowadzone są z grupą gimnazjalistów z klas II i III od 16 października 2013 r. Odbywają się 2 razy w tygodniu po jednej godzinie. Mają na celu rozwijanie uzdolnień i kształtowanie zainteresowań młodzieży przedmiotami przyrodniczymi: chemią i biologią.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem zasobów szkolnej pracowni chemicznej jak również zakupionego w ramach projektu sprzętu chemicznego i modeli biologicznych cieszą się zainteresowaniem uczniów.

 

 

 

 

Prowadzący zajęcia:

Joanna Chaja - Płaza

 

 

ZAJĘCIA ROZWOJOWE Z MATEMATYKI Z WYKORZYSTANIEM IT

DLA KLAS I - III GIMNAZJUM W RAMACH PROJEKTU

,,SZKOŁA RÓWNYCH SZANS SZKOŁĄ SUKCESU KAŻDEGO UCZNIA”

W roku szkolnego 2013/14 uczniowie klasy 1-3 Gimnazjum w Samborcu wzięli udział w zajęciach rozwojowych z matematyki z wykorzystaniem IT.

Celem prowadzonych zajęć było rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz motywowanie uczniów do wykorzystania swoich uzdolnień do dalszej pracy. Uczestnicy na zajęciach pogłębiali wiadomości zdobyte na lekcjach. Celem tych zajęć była również popularyzacja matematyki metodą interaktywną.

. Uczniowie ci utrwalali i poszerzali zagadnienia poznane na lekcjach, kształtowali umiejętność interpretowania, komunikowania i argumentowania. Samodzielnie wyszukiwali informacje stosując do tego celu metody interaktywne. Uczestnictwo w zajęciach dało uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, rozwoju zainteresowań.

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

W RAMACH PROJEKTU ,,SZKOŁA RÓWNYCH SZANS SZKOŁĄ SUKCESU KAŻDEGO UCZNIA”

W roku szkolnego 2013/14 uczniowie klasy 3 Gimnazjum w Samborcu wzięli udział w zajęciach wyrównawczych z matematyki. Głównym celem zajęć było uzupełnienie zaległości i braków z zakresu różnych pojęć, zagadnień matematycznych. Poprzez stosowanie różnych metod, ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych w życiu codziennym uczniowie nabywali umiejętność systematycznej pracy. Zajęcia te stwarzają szansę nadrobienia braków poprzez indywidualizację pracy z uczniem, jak również wydłużenie czasu potrzebnego do opanowania zagadnień sprawiających im największe problemy. Pomoce dydaktyczne uzyskane w ramach tego projektu były dużą pomocą w prowadzeniu tych zajęć.


Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem IT

W RAMACH PROJEKTU ,,SZKOŁA RÓWNYCH SZANS SZKOŁĄ SUKCESU KAŻDEGO UCZNIA”

 

Zajęcia prowadzone są w trzech grupach :

  • Gr. I – uczniowie klas IV – V szkoły podstawowej ;
  • Gr. II – dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;
  • Gr. III – uczniowie klas I –II gimnazjum.

W zajęciach bierze udział 4 uczniów klasy IV , 7 uczniów klasy V, 5 uczniów klasy VI i 6 uczniów klasy I gimnazjum.

Na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki uczniowie:

-rozwijają sprawność rachunkową, pamięć oraz umiejętność logicznego rozumowania

-kształcą umiejętność przedstawiania rozwiązania zadania w sposób czytelny

-wyrabiają nawyk sprawdzania uzyskanych rozwiązań

-kształcą umiejętność myślenia i jasnego formułowania odpowiedzi

-analizują proste zagadnienia i problemy matematyczne

-utrwalają umiejętności zdobyte na lekcjach matematyki

-przyzwyczajają się do samodzielnego uczenia, systematyczności, pracowitości

i wytrwałości

-wyrabiają nawyki sprawdzania uzyskanych rozwiązań

Główne cele zajęć to:

- wyrobienie sprawności rachunkowej;

- opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności koniecznych do kontynuowania nauki w szkole średniej;

- uzupełnianie zaległości i braków w wiadomościach matematycznych uczniów,
- utrwalanie wiadomości i umiejętności zdobywanych przez uczniów na lekcjach matematyki,
- samodzielne rozwiązywanie przez uczniów zadań z treścią, analiza prostych zagadnień i problemów matematycznych,
- wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości w pokonywaniu problemów.

 

 

Zajęcia rozwojowe z matematyki z wykorzystaniem IT-

W RAMACH PROJEKTU ,,SZKOŁA RÓWNYCH SZANS SZKOŁĄ SUKCESU KAŻDEGO UCZNIA”

W zajęciach bierze udział dwoje uczniów klasy V i 4 uczniów klasy VI.

W ramach projektu odbywają się zajęcia koła matematycznego. Celem tych zajęć jest umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań matematycznych, wyobraźni i myślenia. Podczas zajęć rozwijane są głównie umiejętności rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania jej w praktyce. Zwracana jest także uwaga na używanie języka matematycznego. Rozwiązywane są zadania z poprzednich konkursów matematycznych.

Główne cele zajęć to:

- kształcenie umiejętności z posiadanej wiedzy do rozwiązywania zaistniałych problemów;

- znajdowanie różnych metod rozwiązywania tego samego zagadnienia;

- łączenia zdobytej wiedzy z różnych przedmiotów z matematyką;

- poszerzanie i uzupełnianie wiadomości programowych;

- pogłębianie i rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów;

- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych

 

Rezultaty , efekty i osiągnięcia o jakich mogę już wspomnieć to:

  • udział w szkolnym i rejonowym etapie konkursu Matematyczno – przyrodniczym organizowanym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty;
  • uzyskanie bardzo dobrych i celujących ocen śródrocznych z matematyki;
  • bardzo dobre wyniki na próbnym sprawdzianie dla uczniów klas szóstych.
  • · udział uczniów w konkursie matematycznym OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-MATEMATYKA.PLUS

 

Zajęcia rozwojowe z języka angielskiego dla uczniów I-III gimnazjum

w ramach projektu „Szkoła równych szans szkołą sukcesu każdego ucznia”.

 

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie gimnazjum w Samborcu uczestniczyli w zajęciach rozwojowych z języka angielskiego, realizowanych w ramach projektu „Szkoła równych szans szkołą sukcesu każdego ucznia” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Na zajęcia uczęszczało pięcioro uczniów z klasy III. Zajęcia odbywały się w środy w godzinach 13.40 - 14.25.

Nadrzędnym celem zajęć jest osiągnięcie przez uczniów kompetencji komunikacyjnych, czyli umiejętności efektywnego porozumiewania się w sposób odpowiadający danej sytuacji – rozumienie i tworzenie wypowiedzi, przekazywanie informacji, a także bycie zrozumiałym dla innych. W związku z powyższym wiele zadań na zajęciach odbywało się w parach tak, aby stwarzać jak najwięcej możliwości porozumiewania się w języku angielskim. Ponadto, aby komunikacja była efektywna, uczniowie rozwijali na zajęciach pozostałe umiejętności, takie jak: słuchanie, pisanie i czytanie tak, aby mogli właściwie zareagować w danej sytuacji. Biorąc pod uwagę fakt, że skuteczna komunikacja wymaga właściwych narzędzi językowych, uczniowie wzbogacali takie umiejętności językowe, jak słuchanie, czytanie i pisanie, jak również słownictwo oraz formy gramatyczne. Zajęcia były prowadzone w oparciu o podręczniki rozwijające umiejętności mówienia, poszerzające zasób słownictwa i znajomość gramatyki, jak również były na nich wykorzystane bogate zasoby internetowe przy użyciu tablicy interaktywnej, a do ćwiczeń z konwersacji była wykorzystywana pracownia językowe, która została specjalnie zakupiona ze środków Unii Europejskiej na potrzeby projektu edukacyjnego.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów I-III gimnazjum

w ramach projektu „Szkoła równych szans szkołą sukcesu każdego ucznia”.

 

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie gimnazjum w Samborcu uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego, realizowanych w ramach projektu „Szkoła równych szans szkołą sukcesu każdego ucznia” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Na zajęcia uczęszcza siedmioro uczniów z klasy II. Zajęcia odbywały się we wtorki w godzinach 13.40 - 14.25.

Nadrzędnym celem zajęć było osiągnięcie przez uczniów kompetencji komunikacyjnych, czyli umiejętności efektywnego porozumiewania się w sposób odpowiadający danej sytuacji – rozumienie i tworzenie wypowiedzi, przekazywanie informacji, a także bycie zrozumiałym dla innych. W związku z powyższym wiele zadań na zajęciach odbywało się w parach tak, aby stwarzać jak najwięcej możliwości porozumiewania się w języku angielskim. Ponadto, aby komunikacja była efektywna, uczniowie rozwijali na zajęciach pozostałe umiejętności, takie jak: słuchanie, pisanie i czytanie tak, aby mogli właściwie zareagować w danej sytuacji. Biorąc pod uwagę fakt, że skuteczna komunikacja wymaga właściwych narzędzi językowych, uczniowie wzbogacali takie umiejętności językowe, jak słuchanie, czytanie i pisanie, jak również słownictwo oraz formy gramatyczne. Zajęcia były prowadzone w oparciu o podręczniki rozwijające umiejętności mówienia, poszerzające zasób słownictwa i znajomość gramatyki, jak również były na nich wykorzystane bogate zasoby internetowe przy użyciu tablicy interaktywnej, a do ćwiczeń z konwersacji była wykorzystywana pracownia językowa, która została specjalnie zakupiona ze środków Unii Europejskiej na potrzeby projektu edukacyjnego.

 

 


Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki w kl. I-III gimnazjum


z wykorzystaniem IT w ramach projektu

" Szkoła równych szans szkoła sukcesu każdego ucznia "

współfinansowanego ze środków EFS w ramach PKOL.

 

 

 

Zajęcia odbywają się w każdą środę od godz.13.40 - 14.25. Zajęcia te mają pomóc uczniom w zrozumieniu podstawowych praw fizyki,
a także umożliwić im nadrabianie powstałych zaległości.

 

Zajęcia wyrównawcze są realizowane według programu, który powstał w oparciu
o podstawy programowania oraz programy nauczania fizyki. Dostosowany jest do pracy z uczniami mającymi kłopoty ze zrozumieniem
i opanowaniem wiedzy z tego przedmiotu.

 

Treści realizowane na zajęciach pozwalają na wspieranie ucznia mającego trudności

z przyswajaniem i zrozumieniem wiadomości z fizyki, motywowanie ucznia do samorozwoju oraz zachęceniem do samodzielnej i twórczej pracy. Zajęcia te prowadzone są w pracowni fizycznej z wykorzystaniem pomocy naukowych będących w pracowni fizycznej i zakupionych w ramach projektu " Kapitał Ludzki ".

 

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

z języka niemieckiego

z wykorzystaniem TI

realizowane w ramach projektu

„ Szkoła równych szans – szkołą sukcesu każdego ucznia”.

współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL

Głównym celem zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego jest uzupełnianie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.

Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla uczniów, którzy mają problemy z nauką języka niemieckiego i którzy mają mniejszy dostęp do różnych dodatkowych form doskonalenia swoich umiejętności. Podczas dodatkowych zajęć z języka niemieckiego uczniowie mają możliwość powtórzenia oraz pogłębienia swojej wiedzy dotyczącej słownictwa i gramatyki języka niemieckiego. Uczniowie rozwijają także sprawności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku niemieckim.

Zajęcia prowadzone są na tablicy interaktywnej, co zwiększa atrakcyjność zajęć i motywację uczniów do rozwijania praktycznych umiejętności językowych.

Udział w zajęciach pozwolił uczniom uzyskać lepsze oceny z języka niemieckiego ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac domowych i przyczynił się do wzrostu motywacji do nauki języka niemieckiego.

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

z języka polskiego

z wykorzystaniem TI

realizowane w ramach projektu

„ Szkoła równych szans – szkołą sukcesu każdego ucznia”.

współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego realizowane były w trzech grupach. Uczestniczyli w nich uczniowie

z klasy VI szkoły podstawowej, klasy II i III gimnazjum. Spotkania odbywały się raz w miesiącu w roku szkolnym 2013/2014.

Celem zajęć było podniesienie sprawności językowej uczniów, czyli zdobycie przez ucznia praktycznej umiejętności swobodnego i skutecznego posługiwania się językiem w mowie i piśmie.

Uczestnicy zajęć utrwalali wiedzę i doskonalili umiejętności określone w podstawie programowej z języka polskiego

i standardach egzaminacyjnych.

Realizacja projektu zapewniła poprawę umiejętności uczniów w następujących obszarach:

- wykorzystywanie wiedzy z nauki o języku w praktyce;

- kształtowanie sprawności komunikacyjnej;

- bogacenie słownictwa i kształtowanie umiejętności posługiwania się słownikami;

- czytanie ze zrozumieniem;

- kształtowanie umiejętności samodzielnego tworzenia tekstu.

Na zajęciach wykorzystywano różne pomoce dydaktyczne: plansze, słowniki, tablice ortograficzne, teksty kultury, karty

z zestawami ćwiczeń, gry edukacyjne. Zajęcia odbywały się także w pracowni multimedialnej z wykorzystaniem plansz

interaktywnych zakupionych w ramach projektu.