Gmina Samborzec przystąpila do programu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w ramach którego można było uzyskać dofinansowanie zadania pn. ,,Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Samborzec.

17 maja 2017 roku została podpisana z WFOŚiGW  umowa na realizację zadania, w ramach którego pracownia edukacyjna w Szkole Podstawowej w Samborcu została wyposażona  w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Całkowity koszt zadania to 25 000 złotych, w tym dofinansowanie WFOŚiGW wyniosło 20 000 złotych, wkład Gminy Samborzec to 5000 złotych.

Dzięki pozyskanej dotacji  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej, w  ZPPO Samborzec  powstała pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej.

Głównym celem Programu jest podniesienie jakości edukacji ekologicznej naszej szkole m.in. poprzez:

 • zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i wyposażenia,
 • organizację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla dzieci w pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej kształtujących zainteresowania uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska,
 • poszerzenie kwalifikacji - przeszkolenie w ramach Programu nauczycieli przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych w zakresie optymalnego wykorzystania zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych w szkołach.

Zgodnie z powyższym w ramach dotacji został zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne, które są wykorzystane przez uczniów do prowadzenia obserwacji, badań i doświadczeń mogących wskazywać na zanieczyszczenie najbliższego otoczenia – powietrza, wody i gleby jak również wykonywania obserwacji meteorologicznych, obserwacji życia otaczających ekosystemów itp. Działania te realizowane są w trakcie zajęć lekcyjnych, podczas omawiania zagadnień ekologicznych i przyrodniczych objętych podstawą programową oraz zajęć pozalekcyjnych o charakterze przyrodniczym. W ramach zajęć pozalekcyjnych realizowane są:koło przyrodnicze dla kl.IV-VI i ekologiczno-przyrodnicze dla kl. VII, oraz różnego rodzaju akcje angażujące uczniów, np.: Sprzątanie Świata, Tydzień Wody, zbiórka makulatury, wycieczki: do Sanepidu w Sandomierzu, Laboratorium  badającego glebę  przy ODR w Mokoszynie, Oczyszczalnię Ścieków w Samborcu, itp. W ramach działalności pozalekcyjnej główny nacisk jest położony na poznanie ekologii i ochrony środowiska, umiejętności prowadzenia monitoringu i prac badawczych w najbliższej okolicy, w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności. Treści edukacyjne na zajęciach pozalekcyjnych są rozszerzane w stosunku do treści realizowanych w czasie zajęć obowiązkowych.

Zakupione pomoce dydaktyczne wykorzystane są również do organizowanych w ramach Programu konkursów tematycznych dla uczniów, pokazów doświadczeń dla rodziców. Ponadto uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele lokalnej społeczności, będą uczestniczyć w spotkaniach o tematyce ekologicznej.

Zakupiony sprzęt wykorzystany jest do realizacji zagadnień dotyczących odnawialnych źródeł energii, negatywnych skutków działalności człowieka (hałas, zanieczyszczenia środowiska), biodegradowalności różnych materiałów, segregacji odpadów. Podczas zajęć używane są zestawy pomocy dydaktycznych według modułów dostosowanych do badania danego elementu środowiska np. „ochrona powietrza", „ochrona gleb", „ochrona wód" .

ŚWIATOWY TYDZIEŃ WODY

W NASZEJ SZKOLE

19-23  MARCA 2018

 

Wody pitnej brakuje milionom ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować.

 

Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku i obchodzone corocznie 22 marca. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety – obecnie ponad 2 miliardy ludzi – cierpi z powodu braku dostępu lub ograniczenia do czystej wody pitnej, która stanowi 1% całych zasobów słodkiej wody na Ziemi, jak również ma kłopoty w życiu codziennym (takie jak utrudnienia w przygotowywaniu posiłków czy właściwej higieny), których w naszej części Ziemi możemy doświadczyć w trakcie awarii czy remontu wodociągów.

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody 2018 to „Natura dla wody” - bada, w jaki sposób możemy wykorzystać przyrodę do przezwyciężenia wyzwań związanych z wodą w XXI wieku. Ma ono uzmysłowić nam iż uszkodzone ekosystemy wpływają na ilość i jakość wody dostępnej do spożycia przez ludzi, a w konsekwencji ma to wpływ na wszystkie elementy naszego życia.

Szkody w środowisku, wraz ze zmianami klimatycznymi, napędzają kryzysy związane z wodą, które obserwujemy na całym świecie. Powodzie, susze i zanieczyszczenie wody pogłębia degradowana roślinność, gleba, rzeki i jeziora. Kiedy zaniedbujemy nasze ekosystemy, utrudniamy zapewnienie każdemu wody potrzebnej do przetrwania i rozwoju.

Rozwiązania oparte na przyrodzie mogą rozwiązać wiele problemów związanych z wodą.

Uczniowie naszej szkoły włączyli się aktywnie w obchody Tygodnia Wody i Światowego Dnia Wody.

Akcja trwała tydzień a każdy kolejny dzień obfitował w różnorodne, ciekawe zajęcia, spotkania i akcje.

 1. Pierwszy dzień Światowego Tygodnia Wody – poniedziałek to ogólnoszkolna akcja informacyjna. Uczniowie rozdawali ulotki z informacjami o planowanych w szkole działaniach. Zachęcali kolegów i koleżanki do wzięcia udziału w akcji i uświadamiali jak ważne jest racjonalne gospodarowanie zasobami wody pitnej. Przygotowali także plakaty informujące o akcji, które umieszczone zostały na tablicach informacyjnych w widocznych dla wszystkich miejscach w szkole.

 

 1. Wtorek – kolejny dzień akcji obfitował w ciekawe wydarzenia. Uczniowie ubrani na niebiesko z przypiętymi niebieskimi kropelkami rozdawali wodę do picia jak również wycięte z kartonu niebieskie krople wody. Uświadamiali przy okazji jak ważne jest picie odpowiedniej ilości  wody dla organizmu człowieka aby zapewnić jego właściwe nawodnienie.

 

 1. Środa to dzień spotkania z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sandomierzu. Uczniowie wysłuchali wykładu na temat racjonalnego gospodarowania wodą oraz obejrzeli prezentację o znaczeniu wody dla życia na ziemi. Pracownicy stacji a zwłaszcza p. A. Suchecka przedstawili  uczniom pracę w placówce i zaprezentowali  w ciekawy sposób swoją pracę, zwłaszcza te działania dotyczące badania i uzdatniania wody.

 

 1. Najważniejszy dzień Światowego Tygodnia Wody to czwartek podczas, którego obchodzono Światowy Dzień Wody. Był to kulminacyjny dzień całej akcji. Uczniowie klasy VII przedstawili inscenizację: ,, Woda wokół nas’’. Wcielili się w profesorów i naukowców pracujących na Uniwersytecie Warszawskim. Pozostali uczniowie zostali reporterami telewizyjnymi. Inscenizacja bardzo podobała się publiczności z młodszych klas szkoły podstawowej. Uczniowie przedstawili przygotowane prezentacje multimedialne na temat wody aby uświadomić wszystkim, że woda jest wszechobecna w naszym życiu, ale niestety nie zawsze to doceniamy. Przedstawienie bardzo się podobało i nagrodzone zostało gromkimi brawami. Uczniowie młodszych klas uczestniczyli również w pokazie sprzętu zgromadzonego w pracowni ekologiczno – przyrodniczej. Zaciekawieni oglądali wyposażenie a następnie grali w gry dydaktyczne o tematyce ekologicznej.

 

 1. W ostatnim dniu obchodów, w  piątek odbyło się spotkanie z panią pielęgniarką Renatą Osuch, która  opowiedziała dzieciom jak ważne jest spożywanie wody dla życia ludzi, ile należy jej wypić aby zachować zdrowie i jaką najlepiej wodę pić dla zdrowia. Pani pielęgniarka zaleciła  uczniom aby spożywać wodę mineralną niegazowaną  i wysoko zmineralizowaną, o właściwościach zdrowotnych.

 

 1. Obchodom Tygodnia Wody towarzyszył również konkurs: ,, Natura dla wody, woda dla natury’’ zorganizowany we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Samborcu. Odbyła się również wycieczka do Oczyszczalni Ścieków w Samborcu oraz zajęcia terenowe, w czasie których uczniowie badali wodę z Koprzywianki.

Pamiętajmy, iż oszczędzając wodę w każdej dziedzinie naszego życia, jak również odpowiednio wpływając na sposób odprowadzania naszych ścieków, codziennie decydujemy o losie naszych lokalnych ekosystemów, które tworząc właściwe środowisko mają ogromny wpływ na nasz klimat, a zarazem na ogólnoświatowe zasoby wody, z których my również korzystamy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za udział w Światowym Tygodniu Wody.

Organizatorki akcji: Małgorzata Pachla i Joanna Płaza.

Wycieczka do  Oczyszczalni Ścieków w Samborcu.

Wizyta w oczyszczalni odbyła się w dniu 23.05.2018r.. Była poprzedzona cyklem zajęć tematycznie związanych z wodą. Uczniowie kl.VI i VII zdobywały na wiadomości na temat wody, jej znaczenia dla życia roślin,zwierząt i ludzi. Poznali sposoby zanieczyszczania wody i skutki tej działalności . Uczyli się jak oszczędzać wodę i poznali sposoby jej oczyszczania. Uwieńczeniem  zajęć związanych  z Tygodniem Wody  w naszej szkole była wycieczka do Oczyszczalni Ścieków w Samborcu.

W czasie wizyty pracownik oczyszczalni p. S. Garnuszek w bardzo ciekawy sposób przedstawił sposoby oczyszczania ścieków, a także oprowadził po zakładzie.

Dzięki tej wycieczce uczniowie uzmysłowili sobie na czym polega proces oczyszczania ścieków, poznały skutki zanieczyszczenia wody dla środowiska. Wiedzą już, jak ważne są to procesy dla wszystkich mieszkańców naszej gminy , okolicy a nawet Bałtyku.

Po zakończonej wizycie w oczyszczalni udaliśmy się nad rzekę Koprzywiankę. Tam pod kierunkiem p. J. Płazy i p. M. Pachli uczniowie przeprowadzili badanie czystości wody naszej rzeki oraz szereg innych badań  z wykorzystaniem sprzętu będącego wyposażeniem pracowni ekologiczno-przyrodniczej w naszej szkole.

Dziękujemy Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Samborcu za umożliwienie uczniom naszej szkoły zwiedzenia oczyszczalni.

MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS „NATURA DLA WODY-WODA DLA NATURY” ROZSTRZYGNIĘTY!

Gminny konkurs „ Natura dla wody- woda dla natury” został przeprowadzony  we wszystkich  szkołach w Gminie Samborzec. Tematem konkursu była woda, jej znaczenie  w przyrodzie i życiu każdego człowieka.

W szkołach podstawowych konkurs ten odbył się w ramach Światowego Dnia Wody.

Wręczenie nagród już wkrótce!

Zwycięzcy zostaną poinformowani o terminie wręczenia nagród.

Wszystkim zwycięzcom  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zapraszamy do obejrzenia wystawy najlepszych prac w Urzędzie Gminy w Samborcu.

ORGANIZATORZY

Samborzec 17. 04. 2018

Znak: GBP.5.54.2.2018

 

 

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Jury  Konkursu Plastycznego z okazji Światowego Dnia Wody
pod hasłem: „ Natura dla wody– woda dla natury”

 

W dniu 17 kwietnia 2018 roku wyłoniono laureatów w konkursie  plastycznym pod hasłem: „Natura dla wody – woda dla natury””.

Na  konkurs wpłynęło 59 prac.

Jury w składzie:

 1. Ewa Drzazga – przewodnicząca
 2. Anna Wiatr – członek
 3. Aleksandra Abramczyk - członek

dokonała oceny prac, kierując się kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu, zwracając szczególna uwagę na pomysł i estetykę wykonania  pracy.

Oceny prac dokonano w dwóch kategoriach wiekowych tj.: uczniowie szkół podstawowych klasy I-III i uczniowie klas IV - VII.

Laureatami zostali:

I grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy I – III

 • I miejsce – Paulina Dereń – ucz. kl. I Publiczna Szkoła Podstawowa
  w Samborcu
 • II miejsce – Natalia Osowska – ucz. kl. III Publiczna Szkoła Podstawowa
  w Samborcu
 • III miejsce – Joanna Łukawska – ucz. kl. III Publiczna Szkoła Podstawowa
  w Samborcu

II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy IV -VII

 • I miejsce – Maja Czerepak – ucz. kl. V Szkoła Podstawowa w Chobrzanach
 • II miejsce – Martyna Kopcioł – ucz. kl. IV Publiczna Szkoła Podstawowa
  w Samborcu
 • III miejsce Kacper Stępiński – ucz. kl. V Publiczna Szkoła Podstawowa
  w Samborcu

Spotkanie z pielęgniarką

W czasie trwania w naszej szkole Tygodnia Wody 23  marca 2018r. nasi uczniowie z kl. V  i VI gościli  kolejnego eksperta w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej, a była nią pani pielęgniarka Renata Osuch. Pani pielęgniarka opowiedziała krótko dzieciom jak ważne jest spożywanie wody dla życia ludzi, ile należy jej wypić aby zachować zdrowie i jaką najlepiej wodę pić dla zdrowia. W czasie rozmowy dzieci zadawały też pytania jaką chorobę wywołuje niedobór wody w organizmie, jak długo da się żyć bez wody.               Na te i inne pytania nasz gość odpowiadał w sposób wyczerpujący i szczegółowy. Następnie uczniowie wraz z naszym ekspertem rozmawiali na temat różnych rodzajów  wód. Smakując wodę mineralną niegazowaną, gazowaną i wysoko zmineralizowaną  nauczyły się odróżniać je po smaku. Pani pielęgniarka zaleciła  uczniom aby spożywać wodę mineralną niegazowaną  i wysoko zmineralizowana, o właściwościach zdrowotnych.

Aby utrwalić zdobyta wiedzę uczniowie z naszej szkoły chętnie wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. „ Natura dla wody- woda dla natury”, zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Wody w Bibliotece Gminnej z inicjatywy p. J. Płazy i M. Pachli.

Dziękujemy za spotkanie!

Z wizytą w Sanepidzie

W  ramach realizowanego w naszej szkole Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn.Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej”, w marcu uczniowie kl.VI i VII pod opieką p. J. Płazy i p. M. Pachlimieli okazję uczestniczyć w niecodziennych zajęciach. A mianowicie odwiedzili laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sandomierzu, gdzie pod okiem wyspecjalizowanej kadry zapoznali się z działalnością placówki                                i samodzielnie przeprowadzali proste doświadczenia. Szczególnie interesowała nas działalność dotycząca badania czystości wody i powietrza.

Największe zainteresowanie uczniów wzbudziła sekcja badań higieny środowiska i mikrobiologii, które wykonuje się przy użyciu specjalistycznej aparatury. Pracownicy stacji a w szczególności p. A. Suchecka zaprezentowali młodzieży wiele interesujących doświadczeń i udzielali wyczerpujących odpowiedzi na  pytania uczniów. Nie lada atrakcją była też możliwość samodzielnego przeprowadzenia prostych doświadczeń. Wszyscy chętni pod fachowym okiem kierownika laboratorium mogli samodzielnie odmierzyć próbki roztworu czy zbadać wartość pH. Bazując na własnej wiedzy i umiejętnościach, nabytych podczas tej pouczającej wycieczki, nasi uczniowie tworzyli  prezentacje komputerowe, które  można było obejrzeć podczas Tygodnia Wody w naszej szkole.

Z wizytą w Laboratorium

Sandomierski oddział Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odwiedzili w marcu ucz. kl. VI i VII wraz z nauczycielkami – p. M. Pachlą i J. Płazą. W ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. „Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej”, uczniowie zapoznali  się  z pracą Laboratorium i badaniem gleby  szczególnie pod względem zanieczyszczenia.

Kierownik laboratorium p. mgr inż. Anna Łukasiewicz przedstawiła szczegółowo jak są wykonywane analizy gleb i podłoży ogrodniczych - na zawartość odczynu, zasolenia oraz azotu azotanowego, przyswajalnych form fosforu, potasu, magnezu i wapnia. Uczniowie  z uwagą wysłuchali i obejrzeli przedstawiony proces analizy gleb i zadawali wiele pytań związanych z przeprowadzaniem takich badań.

 

Czy wodór będzie paliwem przyszłości?

Jak działają pojazdy napędzane tym gazem?

Problem ten próbowali rozwiązać uczniowie klasy VII na kółku ekologiczno – przyrodniczym. Czy im się udało? Zapraszamy do obejrzenia relacji z działań uczniów naszej szkoły.

Koło ekologiczno – przyrodnicze dla uczniów klasy VII,  w wymiarze jednej godziny tygodniowo odbywa się w każdy czwartek o godzinie 14:30, w ramach projektu: Pracownia Ekologiczno – Przyrodnicza w szkole podstawowej. Głównym celem zajęć jest podniesienie jakości edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej i realizacja założeń Programu Edukacji Ekologiczno – Przyrodniczej we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Zagadnienia realizowane na kółku podzielone są na następujące moduły: ochrona powietrza atmosferycznego i  energia odnawialna, ochrona wód, ochrona gleb i powierzchni ziemi, obserwacje, badania i pomiary przyrodnicze.

Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, gdzie nie tylko zgłębiają wiedzę ale również zapoznają się z nowinkami technologicznymi i sprzętem zakupionym w ramach projektu.

Moduł związany z energią odnawialną cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów. Uruchomienie Autka z napędem wodorowym, sprawiło uczestnikom wiele radości i wzbudziło ich ciekawość.

Jeżdżące autko – model pojazdu napędzanego czystym wodorem gromadzonym w wodzie w wyniku wykorzystania ogniwa paliwowego typu PEM ( Polymer Electrolyte Membrane). Uczniowie mogli zaobserwować tworzenie się tlenu i wodoru w dwóch transparentnych pojemnikach z wodą umieszczonych z tyłu pojazdu, czyli proces elektrolizy wody. W wyniku zachodzenia reakcji tlenu z wodorem wytwarzana jest energia elektryczna oraz woda ( para wodna). Pojazd porusza się cicho, bez wydzielania toksycznych produktów spalania o czym mogli przekonać się uczniowie podczas zajęć.

Samochody tak napędzane istnieją i jeżdżą już po drogach, przy których zbudowano dla nich stacje wodorowe zamiast benzynowych.

Zapraszamy do obejrzenia dokumentacji fotograficznej z zajęć i filmu - kliknij tutaj

Uczniowie klasy VII,

opiekun koła: Joanna Płaza

 

 

Światowy Tydzień Wody

w naszej szkole19.03 – 23.03.2018r.

W dniach 19.03 – 23.03. 2018 roku odbędzie się w naszej szkole: Światowy Tydzień Wody. Działanie to zostało podjęte w ramach edukacji ekologiczno – przyrodniczej.

Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak ogromne zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Święto to ustanowione zostało przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a obchodzone jest od 1993 roku.

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w akcji. W naszej szkole odbędą się różnorodne działania mające na celu uświadomienie uczniom jak ważna jest woda i racjonalne gospodarowanie jej zasobami.

Odbędą się zajęcia na kole ekologiczno – przyrodniczym dotyczące ochrony wód, wycieczka do Oczyszczalni Ścieków w Samborcu, konkurs na plakat organizowany we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Samborcu i Zakładem Gospodarki Komunalnej pt: Natura dla wody, woda dla natury”.

Kulminacyjnym punktem obchodów będzie czwartek 22 marca 2018 roku, dzień, w którym obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Uczniowie naszej szkoły przedstawią inscenizację:Woda wokół nas. Wcielą się w reporterów telewizyjnych i naukowców aby uświadomić wszystkim, że woda jest wszechobecna w naszym życiu, ale niestety nie zawsze to doceniamy.

Serdecznie zapraszamy.

Opiekunowie:

Małgorzata Pachla i Joanna Płaza