Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.08.2017r., w sprawie organizacji roku szkolnego,

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego,

zostały ustalone następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

dla szkoły podstawowej.

 

  • 15.10.2021 r.
  • 12.11.2021 r.
  • 07.01.2022 r.
  • 02.05.2022 r.
  • 17.06.2022 r.
  • Egzamin ósmoklasisty
  • 24.05.2022 r.
  • 25.05.2022 r.
  • 26.06.2022 r.