Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.08.2017r., w sprawie organizacji roku szkolnego,

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego,

zostały ustalone następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

dla szkoły podstawowej.

 

  • 02.11.2020r.
  • 04.01.2021r.
  • 05.01.2021r.
  • 30.04.2021r.
  • 25.05.2021r.
  • 26.05.2021r.
  • 27.05.2021r.
  • 04.06.2021r.