Świetlica pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi
i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

Świetlica czynna jest codziennie;

- dla uczniów szkoły podstawowej w godz. 11.35 - 15.00

- dla uczniów gimnazjum w godz. 13.30 - 14.25;

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci , nadrabianiu zaległości
w nauce i możliwości odrabiania lekcji. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Uczniowie mają możliwość skorzystania z różnych form zajęć zapewniających im prawidłowy rozwój fizyczny.
Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich
u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.
Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć
i zabaw.

Szczegółowe informacje dotyczące pobytu dziecka w świetlicy znajdują się w procedurach obowiązujących
w świetlicy.